Regulamin serwisu internetowego Like4u.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez Serwis Internetowy działającą pod adresem URL: like4u.pl
 2. Serwis Internetowy ma charakter informacyjny oraz usługowy, umożliwiający Użytkownikom zlecanie drogą elektroniczną Usługi polegającej na zautomatyzowanych działaniach marketingowych w mediach społecznościowych.
 3. Złożenie Zamówienia na Usługi oferowane w Serwisie Internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach usług oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny oraz warunków akcji promocyjnych.
 5. Wszystkie podane na stronie Serwisu Internetowego ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu Internetowego przez Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a także wykorzystywania strony www Serwisu Internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 7. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:
  1. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do Internetu;
  3. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome, inne;
  4. aktywne konto e-mail.
 8. Bezpośredni kontakt Zamawiającego z Usługodawcą jest możliwy telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie www Serwisu Internetowego w zakładce KONTAKT.
 9. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, Usługi, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania Umów o świadczenie Usług na odległość za pośrednictwem Serwisu. Uprzejmie prosimy o dokładne i uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem przed skorzystaniem z Serwisu Like4u oraz oferowanych w jego ramach Usług.

II. DEFINICJE

Na potrzeby regulaminu użyte poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. Usługodawca– osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BDR Paweł Rudnicki, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5361747438, REGON 141596331 telefon kontaktowy 507 111 313.
 2. Serwis Internetowy/ Serwis– sklep/ serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem URL: like4u.pl
 3. Użytkownik– osoba fizyczna, (w tym osoba fizyczna będąca konsumentem), osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zainteresowana zleceniem drogą elektroniczną poprzez Serwis Like4u Usług polegających na zautomatyzowanych działaniach w mediach społecznościowych.
 4. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 5. Zamówienie– oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usług wskazanych w Serwisie, na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Umowa o świadczenie usług– umowa o świadczenie Usługi, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem z wykorzystaniem strony www Serwisu Internetowego na zasadach określonych niniejszym Regulaminie;
 7. Konto Użytkownika – narzędzie dostępne w systemie Serwisu internetowego, po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie www Serwisu Internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Użytkownika oraz zmianę Hasła, poprawianie danych osobowych, itp.;
 8. Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta Użytkownika;
 9. Hasło– ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji konta, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika;
 10. Konsument– osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.);
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta Użytkownika.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Usług do koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu płatności.
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 14. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);
 15. Regulamin– niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

III. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupów w Serwisie Internetowym, w szczególności z wykorzystaniem Konta Użytkownika, a także na udostępnieniu usługi newslettera z informacjami o nowościach. Usługi te są odpłatne i nieodpłatne zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie, świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Korzystanie z usługi Konta Użytkownika wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Użytkownika, który podczas rejestracji Konta Zamawiającego lub w procesie dokonywania Zamówienia odznaczy i tym samym aktywuje odpowiednie pole w formularzu Zamówienia udostępnione przez Sprzedającego na stronie www Sklepu internetowego.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego.
 5. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów, chyba że strony postanowią inaczej.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu Internetowego,
  2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. Usługodawca otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Użytkownika lub związanej z nimi działalności,
  4. Usługodawca uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika,
  5. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  6. Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,
  7. podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 7. Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Powinien w takim przypadku kliknąć w link otrzymany w każdej wiadomości o rezygnacji z subskrypcji z newslettera lub skontaktować się z Usługodawcą.
 8. Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczna przez Usługodawcę. Użytkownik proszony jest o wysłanie reklamacji zawierającej Login Użytkownika i krótki opis zaistniałego problemu na adres mailowy Usługodawcy.
 9. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Usługodawcę.

IV. ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Usługodawca umożliwia złożenia Zamówienia na Usługi prezentowane w Serwisie Internetowym. Szczegółowe informacje o zakresie oraz koszcie Usługi zostaną każdorazowo wskazane Użytkownikowi w opisie każdej z nich.
 2. Ceny obejmują wyłącznie usługi wskazane w opisie Usług, podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT i inne opłaty. W stosunku do Użytkowników będących przedsiębiorcami Usługodawca może posługiwać się cenami netto.
 3. Informacje o możliwości zamówienia Pakietów stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Złożenie Zamówienia na Usługi prezentowane w Serwisie i zawarcie Umowy uwarunkowane jest wypełnieniem przez Użytkownika, w sposób prawidłowy, Formularza Zamówienia (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, nr telefonu kontaktowego i adresu e-mail), zaznaczeniem wybranej formy płatności oraz przesłaniem tak wypełnionego Zamówienia z panelu zakupów Serwisu Internetowego, a także wyrażeniem zgody przez Użytkownika na zawarcie Umowy sprzedaży oraz zapoznaniem się z Regulaminem Serwisu Internetowego.
 5. Dokonując Zamówienia, Użytkownik ma obowiązek zarejestrować się w Serwisie Internetowym i utworzyć Konto Użytkownika, tak, aby przy kolejnych zamówieniach nie podawać każdorazowo danych osobowych wskazanych w ust. 4. powyżej. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Użytkownik korzystający z Loginu i Hasła zobowiązany jest do zachowania tych informacji w poufności. Hasło Użytkownika nie jest znane Usługodawcy.
 6. Użytkownik proszony jest o dokonywanie niezwłocznej aktualizacji swoich danych podanych w trakcie rejestracji przy pomocy formularza dostępnego w Koncie Użytkownika.
 7. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Użytkownika w Serwisie Internetowym. Konto Użytkownika jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont Użytkowników innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Użytkownika, w tym Loginu i Hasła dostępu do Konta Użytkownika.
 8. Dokonywanie Zamówień w Serwisie Internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.
 9. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzymuje automatyczną odpowiedź na e-mail wskazany w Zamówieniu z potwierdzeniem złożenia Zamówienia wraz z numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przesłania do Konsumenta Zamówienia z nadanym numerem Zamówienia.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia złożonego przez Użytkownika nie będącego Konsumentem, bez podania przyczyny oraz w przypadku gdy Użytkownik nie dokona płatności za Zamówienie.
 11. Usługodawca w Serwisie Internetowym informuje Użytkownika o terminie, w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy.
 12. Użytkownik dokonuje płatności za Usługę za pomocą płatności elektronicznej. Realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta, po przesłaniu przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu płatności CashBill o dokonaniu płatności (Użytkownik zostanie w sposób bezpieczny przekierowany na stronę operatora płatności. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Użytkownikiem, a operatorem płatności CashBill S.A.).
 13. Faktury nie są automatycznie wystawiane w przypadku zamówień indywidualnych. Konsument za zamówienie indywidualne możne uzyskać fakturę podając Usługodawcy niezbędne dane do jej wystawienia (NIP, nazwa firmy, adres, dane klienta) za pomocą poczty elektronicznej e-mail.
 14. Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie przez Usługodawcę faktury VAT bez podpisu Konsumenta.
 15. Składając Zamówienie Użytkownik jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia.

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsumentowi zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy.
 2. Konsument może poinformować Usługodawcę o decyzji odstąpienia od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
 3. Zamawiający będący Konsumentem, może także skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, którego wzór znajduje się na stronie Serwisu Internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Usługodawca zwraca Użytkownikowi będącemu Konsumentem otrzymane od niego płatności, w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu takiej Usługi, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Użytkownik zgodził się na inne rozwiązanie.
 5. Zgodnie z postanowienia art. 38. Ustawy Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. prace programistyczne, graficzne, indywidualna grafika dla sklepu/strony
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 6. Użytkownik może korzystać z informacji, materiałów oraz innych treści publikowanych w Serwisie Internetowych bądź otrzymanych w formie Usług jedynie w ramach własnego użytku osobistego zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy o świadczenie Usług.

VI. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu Internetowego, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania Użytkownik może złożyć bezpośrednio do Usługodawcy, przesyłając je drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: reklamacje@like4u.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Usługodawcy: BDR Paweł Rudnicki ul. Kolejowa 18, 05-119 Michałów- Reginów.
 2. Użytkownika w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, proszony jest o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie zaistniałego problemu. Składając reklamację Użytkownik proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Usługodawcę.
 4. W przypadku nie uznania reklamacji przez Usługodawcę, Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zwracając się o interwencję do neutralnej strony: Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów, czy też do Państwowej Inspekcji Handlowej o przeprowadzenie mediacji mającej na celu zakończenie sporu Konsumenta z Usługodawcą, Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy dostępne są na stronach internetowych tych urzędów oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 5. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr

VII.  DANE OSOBOWE

 1. Użytkownik dokonując Zamówienia w Serwisie Internetowym, proszony jest o zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu i wyrażenie zgody na wykorzystanie przez Usługodawcę jego danych osobowych dla potrzeb wykonania Umowy sprzedaży i realizacji zamówienia, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest firma BDR Paweł Rudnicki, ul. Kolejowa 18, 05-119 Michałów- Reginów, NIP 5361747438, REGON 141596331.
 3. Dane przetwarzane są również przez podmiot związany z realizacją płatności za zamówienie operatora płatności CashBill S.A. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Użytkownika informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 4. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych przez Użytkownika
 5. Każdy z Użytkowników ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb wykonania Umowy oraz realizacji zmówionej usługi.

VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 3. Usługodawca z ważnych powodów jest uprawniony do wprowadzania zmian niniejszego Regulaminu. Do ważnych powodów uzasadniających zmianę Regulaminu zalicza się w szczególności zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmiany organizacyjne po stronie Usługodawcy, rozszerzenie zakresu usług, brak dalszej możliwości świadczenia usług przez Sprzedawcę na obecnych warunkach. Usługodawca poinformuje Użytkownika o nowej treści Regulaminu drogą elektroniczną (na wskazany w Koncie Użytkownika adres poczty elektronicznej), co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z Serwisu internetowego poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia woli dotyczącego usunięcia Konta Użytkownika. Zamówienia złożone przez Użytkownika przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu będą realizowane na postawie dotychczasowego Regulaminu zaakceptowanego przez Użytkownika.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie lub pobranie ze strony www.like4u.pl
 5. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.